بعد کلی فکر کردن تصمیم گرفتم در مورد امروز چیزی ننویسم. هر چه بود گذشت!

میخواهم در مورد یک موضوع صحبت کنم . "ایده آل گرایی"

تا یادم هست مشاورها وکارشناس ها همیشه گفته اند که ایده‌آل گرایی را بگذارید کنار و الخ . ولی به نظر همیشه و برای همه کس این خوب نیست. مثلن برای من یکی که خیلی وقت ها تنها راه همان ایده آل گرایی است. وگرنه .

چیزی که ما به آن می‌رسیم خیلی نزدیک به آن چیزی است که از خودمان انتظار داریم . حال اگر این انتظارات را به خاطر حرف دو سه نفر آدم بیاوریم پایین در واقع خودمان را محدود کرده ایم . باید بگوییم که " من میتوانم همه کارهایی که در دست اجرا دارم را به نحو احسن انجام دهم" و این انتظار را از خود به وجود آورد. 

گاهی بعضی کارها در عمل سخت است.

شناختن آدم ها خیلی خیلی سخت است.

در دنیای تکنولوژی تعصب جایی ندارد . ( در راستای انتقال از موزیلا به کروم )

علی در چاه غم فریاد زد تنهایی خود را       شنو پژواک آن را از ورای شام تار امشب ( امروز زیاد گوش دادم به این)