فقط خواستم به صورت کوتاه بگم .
گاهی آهگهایی که یک مدت با آنها کلی حال کرده ایم میتوانند خیلی تاثیر بگذارند روی آدم .

آلبومی که هر روز صبح تابستان با آن صبحانه میخوردم و وقتی تست ریاضی میزدم به آن آلبوم گوش میدادم .

وقتی با دوستانم توی پارک مینشستیم و از بربری ، پنیر صبحانه من میخوردیم.

چه روزهای زیبایی بودند . هر روز صبح پیاده تا پارک و عصر هم برگشتن!!

آهنگ