شده م کیسه بوکس مردم.
هر کی دلش از هر جایی پر باشه میتونه ناراحتی‌شو سر من تخلیه کنه.
منم وظیفه م اینه که درک کنم . عصبانی نشم. به روی خودم نیارم. سعی کنم بخندم.
غم همه ی مردم هم مال منه. مردم تو روزهای خوشی که یاد ما نمی‌افتن.
تو روزهای غم ما هم کسی پیداش نمیشه.
خدا را شکرت. غم مردم هم مال من. نه که خودم کمبود دل مشغولی دارم.