خواست بگوید اصلا من دوست دارم بگویم سایه نبود! من حتی این را هم قبول میکنم. ولی دید وقتی برای او سایه اصالتش بیشتر است بیخیال شد.

آدمی که بتواند خودش را گول بزند باید بیخیالش شد. سخت است خود را گول زدن. خیلی سخت است.

برای بعضی دل سوزاندن هم جایز نیست. باید بگذاری خوش باشند.


وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا

با چنین آدمی حتی نباید لج کرد.