فقط خواستم بگم بازم اومدم خونه.

این بار درسته زیاد تهران نبودم ولی نمیدونم چرا دلم زیادی تنگ شده بود.بعد گفتم مثلن فکر کن از این به بعد هربار این مسیر رو طی کنم یه پست بذارم براش!!

 

حوصله ی جواب دادن ندارم. همین. شاید حوصله کنم جواب بدم.

 

الان مامانم و پسرخالم دارن منو نصیحت میکنن!!!! :دی