الان به عنوان صبحانه ادامه بربری که برای شام گرفته بودم رو با پنیر خامه ای خوردم. چه قدر طعمش برام خاطره انگیز بود. این پست رو برای این گذاشتم که اگه یه وقت بعضی چیزا یادم رفت با خوردن پنیرخامه ای کال.ه آم.ل و نون بربری یادشون بیفتم.