گاهی آدم باید خودشو بالا بیاره!

وقتی مزاجت به هم ریخته و حالت بده ، باید خودتو استفراغ کنی.

گاهی اونقدر حالت بد میشه که چند روز فقط میمونی تو کار ِ خودت!

نمیدونی به خاطر کسلی ِ ایام امتحاناته یا نه دلیل دیگه ای داره!

حتی حوصله ای برای چرت و پرت نوشتن هم نداری. 

حالم خوب نیس. شکر خدا!