سه شنبه آخرین امتحانم رو به طرز فجیعی خراب کردم(باور نمیکنید؟) چهارشنبه رسیدم خونه.

دیروز یه کمی گشتم. رفتم دندونپزشکی. عکس انداختم(از دندونم!) . امروز هم باید برم برای عصب کشی و احتمالن شاید بعدن جراحی(یه کیست زیر دندونمه!)

فردا انتخاباته. امروز میخوام زنگ بزنم به فامیل و توصیه کنم که به روحانی رای بدن!! :)