میدونم که دیگه اینجا سر نمیزنی. و البته میدونم که اون یه باری هم که سر زدی ... بیخیال.

 

میخواستم نفرین و لعنت کنم. بعد دیدم درست نیست. خواستم خودمو نفرین کنم بازم دیدم درست نیس. 

لعنت بر اون یک جمله‌ای که ۵ماهه دارم جورشو میکشم. یک جمله‌ای که ۵ماهه حالمو بد کرده. 

 

 

خدایا کمک کن دوباره برگردم.