در همین لحظه معنای واقعی گاومون زایید رو فهمید.
وقتی صبح با صدای عجیب همسترا بیدار میشی بعد میفهمی ٦ تا توله همستر ... .
:)