دیروز جمعه با دوستان همشهری رفتیم درکه.

خوش گذشت. بعضی‌ها که نیامدند و هفته‌ی قبل را هم به خاطر آن‌ها به این هفته موکول کرد‌ه‌بودیم بروند کمی ... . بیخیال.