- سلام خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟

+ سلام. ممنون. خوبم. تو چه طوری؟ چه خبر؟

- منم ممنون. سلامتی. خوش میگذره؟

+ اِی میگذره!

 

...

- سلام. خوبی؟ چطوری؟

+ سلام. خوبی؟ چه خبر؟!

 

...

- سلام.

+ سلام. خوبی؟

 

...

 

- سلام (سر به اندازه ۲۰ درجه خم و راست می‌شود!)

+ سلام (سر به اندازه ۱۵ درجه خم و راست می‌شود!!)

 

...

- (سر فقط به اندازه‌ی ۲۰ درجه خم می‌شود! + دست‌ ِ آزاد به اندازه‌ی ۳۵ درجه از مفصل آرنج بالا می‌آید و مچ دست نیز قدی تکان می‌خورد!)

+ (سر به اندازه‌ی ۲۰ درجه خم و راست می‌شود + دست‌ ِ آزاد به اندازه‌ی ۳۵ درجه از مفصل آرنج بالا می‌آید و مچ دست نیز قدی تکان می‌خورد!)

 

...

- (دست‌ ِ آزاد به اندازه‌ی ۳۰ درجه از مفصل آرنج بالا می‌آید و مچ دست قدری تکان می‌خورد+ لبخندی روی لب می‌نشیند)

+ (دستِ آزاد به اندازه‌ی ۳۰ درجه از مفصل آرنج بالا می‌آید و مچ دست قدری تکان می‌خورد! + لبخندی روی لب می‌آید!)

 

...

- (هر دو دست توی جیب است . انگشت شست توی جیب است و چهار انگشت دست غالب تکان می‌خورد +‌لبخند)

+ (سر به اندازه‌ی ۱۵ درجه خم و راست می‌شود + لبخند!)

 

...

- (با چشم غالب یه پلک محسوس(چشمک گویندش!)!!! + لبخند!)

+ (سر به اندازه‌ی ۱۰ درجه تکان میخورد!)

 

این است حکایت حال و احوال‌پرسی ما در دانشگاه و خوابگاه و راه و بیرون و ... .