خب امروز تولد ۲۲ سالگی من هست. یعنی ۲۲ سال تموم شد.

به همین سادگی.