یک همچین شب و صبحی رو فقط باید علامت گذاشت. همین.

مثل یک صفحه از کتاب که گوشه‌شو تا می‌کنی.