خب خیلی وقت بود که اینجا چیزی ننوشته بودم.

تو این مدت 28 فروردین به مدت 12روز رفتم حج. خیلی عالی بود . خدا قسمت کنه همه چندین بار برن.

بعدشم که برگشتیم به این زندگی . به روز های سخت. به بعضی سادگی کردن ها. به اشتباه ها. به استحاله و ... .

به برگشتن ها . به ناراحت کردن ها و ناراحت نشدن ها . به خراب کردن امتحانات و ... .

الان هم روز 29 ام خرداد. دارم آماده میشم که برگردم خونه. امتحانام تموم شدن. مونده پروژه ی جاوا.

به دلیل کم تجربگی وسایل زیادی آوردم خوابگاه که الان مثل آهو توی چمن موندم!!! که اینارو چیکار کنم.

راستی دیگه میخوام اینجا بنویسم.احتمالن دیگه رمزی ننویسم.