زمین لرزه دیروز:
خب دیروز شنبه 21 مرداد ماه . ساعت حدود 17 تو زیرزمین پشت لپ تاپ دراز کشیده بودم که یه هو احساس کردم زمین داره میلرزه .آقا ترسیدم یه کم . بعد که تموم شد لپ تاپو هایبرنیت کردم!!! رفتم بالا . دیدم که بله همه فهمیدن . بعد ریختیم کوچه . تازه برگشتیم نشستیم خونه که من باز احساس کردم که داره زمین میلرزه ولی حرفمو قبول نکردن اولش . بعد باز دویدیم حیاط . اینبار از بار اول شدیدتر بود و بیشتر طول کشید.
دیگه همه همسایه ها اومده بودن تو کوچه .

رفتن بیرون ما:
بعد ما پاشدیم خونوادگی از شهر خارج شدیم . شدید متحول شده بودیم . هم شیره میگفت که یه این روز روزه نگرفتم عدل همین روز باید بمیریم!!!! کلن احساس

شب قدر:
بعد یه برنز که تو کشتی گرفتیم . پاشدم رفتم مصلی . شب قدر آخر.

وضع بد جامعه

امتحان شهری گوهینامه

اهدای خون