1- بازم خوبه که حتی حرفه ای ها هم نمتونن چیز خاصی گیر بیارن وگرنه بد جور ضایع میشدیم . اصلن امسال همه همین جوری هستن!!!!!!
رفتیم ماهیگیری باز (از وقتی لنسر گرفتم کلن 3بار رفتم) بازم چیزی گیرمون نیومد!
2- دوستای آدم به زور میان آدمو میبرن بعد هم واسه آدم حرف در میارن . از بدشانسی دو روز بعدش هم میخوره به تعطیلات و باید بدن درد بکشیم!!!!
رفتیم ورزش کنیم
3- بعد بابای آدم روز تعطیل گیر بده به آدم که هوا به این خوبی پاشو برو بربری بگیر و دوچرخه سواری کن!!!!!