امروز خدا بخواد میریم اردو. آقا من با چه زبونی بگم که نمیخوام کسی! بهم سلام بده که مجبور شم جواب بدم. سلام دادن که واجب نیست. انزوای اختیاری یعنی این که اهه. نمیشه گفت. اونی که نمیدونه چه خبره فکرمیکنه مشکلی دارم. نمیفهمه کسی.