خب همونطور که حرف زده بودم و باید به حرفم عمل میکردم از این جا رفتم به اونجا